جستجو برای " تفکر شهدای محراب باید الگوی نسل جوان شود " نتیجه ای در بر نداشت